LUT Invest ry.
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 Rekisterin pitäjä: LUT Invest ry
 sähköposti: viestinta.lutinvest@gmail.com
 Yhteyshenkilö: [Patrik Wrange, puh: 0442600129, sposti: patrik.wrange@gmail.com]

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien [Yhdistyksen toimintaan liittyvien
organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja] (”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana,
sen ylläpito ja kehittäminen sekä myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta
henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä
sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. Rekisteröityjen jäsenten tiedon käsittelyperuste
on Yhdistyksen toimintaan liittyvä oikeutettu etu sekä Rekisteröidyn suostumus, joka katsotaan annetun
jäsenyyttä tai metsästysoikeutta hakiessa (maanomistajat, pienriistaluvalliset, vapaajäsenet).

4. Järjestelmä
Jäsentietorekisteri tuotetaan nettisivujen jäsenrekisterilomakkeen avulla, joka siten sijaistee hallituksen
sisäisen tietokannassa. Tietojen käsittelystä vastaa seuran sihteeri yhdessä seuran hallituksen kanssa.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
 Rekisteröidyn koko nimi
 Rekisteröidyn sähköposti
 Rekisteröidyn kotipaikkakunta
 Rekisteröidyn opiskelijakunta
 Rekisteröidyn korkeakoulu

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain Rekisteröidyltä itseltään.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu
ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien
toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi kuten Avoine Oy (yhdistysavain) rekisteriin. Henkilötietoja
voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen
ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden
suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:- Euroopan
komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;-
Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan
komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada
jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenototkohdassa kuvatun
mukaisesti; tai- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä
enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

11. Profilointi
Yhdistys ei voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa Rekisteröidyn automaattista profilointia.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).Lisäksi
rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:-
saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat
Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä;- vaatia henkilötietojensa poistamista;- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;-
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;- saada henkilötietonsa
koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity
on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja
rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja- vaatia henkilötietojensa
käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Yhdistyksen sihteerille osoitteeseen
viestinta.lutinvest@gmail.com.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.9.2022